Integritetsmeddelande för Silent Gliss Nordic AB


1.    Dataskydd

Silent Gliss har åtagit sig att skydda och respektera din personliga integritet och att följa tillämpliga dataskyddslagar, särskilt EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”).
Detta integritetsmeddelande tillhandahåller dig med information om hur företaget i Silent Gliss Group som hänvisas till i avsnitt 2 (hädanefter kallat Silent Gliss, vi eller oss) samlar in och behandlar uppgifter, vad vi gör med dessa uppgifter och vilka rättigheter du har.2.    Personuppgiftsansvarig

Silent Gliss Nordic AB
Adress Travbanegatan 9, 213 77 Malmö
Land Sverige
(Organisationsnummer 556078-6377)
infotest@silentgliss.se3.    Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Silent Gliss kan, beroende på varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter (om några), samla in och behandla personuppgifter om dig, inklusive följande uppgifter:

 • Personlig information som ditt namn, telefonnummer samt fysisk och elektronisk adress.
 • Ditt foto, när detta är nödvändigt, för att kunna identifiera dig under vår legitima affärsverksamhet.
 • Om du är anställd av Silent Gliss: ditt personnummer, födelsedatum, medborgarskap, uppgifter om din familj som namnet på din make/maka, partner eller barn, samt andra uppgifter från anställningsförhållandet (t.ex. uppgifter om tidsregistrering, tjänstledighet, tillfällen med arbetsoförmåga, bankuppgifter).
 • Om du är en potentiell anställd hos Silent Gliss: arbetsinformation om dig, såsom din jobbtitel, information om din utbildning, din arbetslivserfarenhet, rekommendationsbrev.
 • Om du är en potentiell anställd hos Silent Gliss: information som har tillhandahållits av tredje parter, såsom referenser från före detta arbetsgivare och information från en kontroll av belastningsregistret (om det är nödvändigt för din arbetsroll).
 • När du går in på vår hemsida: uppgifter som överförs av din webbläsare och automatiskt registreras av vår server, inklusive datum och tid när du gick in, namn på filerna du gick in på, de överförda uppgifternas volym och åtkomstens prestanda, din webbläsare, din webbläsares språkinställningar och begärande domän, samt IP-adress;
 • När du registrerar dig till partnerområdet på vår webbsida kommer vi att be dig att tillhandahålla följande information: namn/användarnamn, företag, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress.

 


4.    På vilken rättslig grund och för vilka syften behandlar vi personuppgifter?

4.1.    Rättslig grund för behandling


Beroende på behandlingsaktivitetens syfte (se avsnitt 4.2) kommer den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vara ett av följande alternativ:

 1. Behandlingen är nödvändig för Silent Gliss' legitima intressen utan att den oskäligt påverkar dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, och förutsatt att sådana intressen inte åsidosätts av dina integritetsintressen (se nedan).
 2. Behandlingen är nödvändig som ett steg i att ingå eller fullgöra ett anställningsavtal med dig, eller för att fullgöra förpliktelser enligt ett sådant avtal.
 3. Behandlingen är nödvändig som ett steg i att ingå eller fullgöra ett avtal gällande de tjänster eller produkter som du har begärt eller för att fullgöra våra förpliktelser enligt ett sådant avtal, som när vi använder dina uppgifter för något av syftena i avsnitt 4.2.
 4. När vi använder specialkategorier av personuppgifter: för att behandlingen är nödvändig för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att behandlingen gäller personuppgifter som uppenbart är allmänt tillgängliga.
 5. Under begränsade omständigheter behandlas uppgifterna med ditt samtycke som vi erhåller från dig från tid till annan (när detta t.ex. begärs enligt lagen), eller behandlas de med ditt uttryckliga samtycke när det gäller specialkategorier av personuppgifter, som t.ex. din medicinska information.
 6. Vi kan ha andra legitima intressen och vi kommer att klargöra för dig vid den relevanta tidpunkten vilka dessa legitima intressen är.
 7. I vissa fall har vi också en laglig skyldighet att samla in personuppgifter eller kan av andra skäl behöva dina personuppgifter för att försvara dina eller en annan persons vitala intressen.

Om vi ber dig att tillhandahålla dina personuppgifter för att följa ett lagkrav eller för att fullgöra ett avtal med dig kommer vi att klargöra detta vid den relevanta tidpunkten och berätta för dig om det är obligatoriskt att du tillhandahåller dina personuppgifter eller inte (samt om de möjliga konsekvenserna av att du inte tillhandahåller dina personuppgifter).

 


4.2.    Behandlingens syften

Partnerområdet på vår webbplats

Du kan vilja registrera dig till partnerområdet på vår webbplats för att få närmare information om våra produkter och specifikationer. Vi kommer att behandla personuppgifter som tillhandahålls under registreringsprocessen för att verifiera din identitet, tillhandahålla produkter och tjänster till dig och säkerställa att detta genomförs korrekt, samt hantera vår relation med dig, inklusive genom att kommunicera med dig om de produkter och tjänster du erhåller från oss.

Vi kan också hantera kundtjänstrelaterade frågor och klagomål via partnerområdet.

Nyhetsbrev

Vi frågar dig på vår webbplats om du vill ”registrera dig” för att få information från oss. När du lägger in dina personuppgifter i denna ruta går du med på att vi får behandla dessa personuppgifter för att skicka dig reklam som t.ex. de senaste fallstudierna, uppdateringar om evenemang och produktnyheter via e-post, SMS och post. Du kan när som helst avanmäla dig genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 9.

Kommunikation med oss via e-post, kontaktformulär, osv.

Från tid till annan kan du vilja kontakta oss med frågor och klagomål gällande våra produkter och tjänster. Du kan kontakta oss via e-post, telefon och via formuläret på vår webbplats. Vi kommer att använda all information som du tillhandahåller oss i enlighet med avsnitt 3 för att undersöka och lösa alla dina frågor och klagomål och för att förbättra våra tjänster i framtiden.

När vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra återförsäljare och kunder kommer vi att använda dessa för att fullgöra respektive avtal, tillhandahålla produkter och tjänster till dig och till kunden och säkerställa att detta genomförs korrekt, samt hantera vår relation med dig, inklusive genom att kommunicera med dig gällande de produkter och tjänster du erhåller från oss.

Vi kan också samla in och behandla personuppgifter om våra återförsäljare och kunder för att hantera kundtjänstrelaterade frågor och klagomål.

Vi kan använda din e-postadress för att skicka dig marknadsföringskommunikation eller nyhetsbrev via e-post antingen om du aktivt har samtyckt till detta eller om vi har rätt att göra detta enligt lagen. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill ta emot denna typ av e-post kan du använda dig av avanmälningslänken längst ner i varje e-post eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 9. Observera att även om du har avanmält dig från marknadsföringskommunikation kan vi fortfarande behöva skicka dig servicemeddelanden, t.ex. bekräftelsemail om produkter som du har beställt.

Cookies/Spårning och andra tekniker kopplade till användningen av vår webbplats

Vi använder oss av cookies på vår webbplats vilket tillåter oss att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten textfil som skickas till din dator och automatiskt sparas av din webbläsare på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats. Vi använder sessionscookies för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. Sessionscookies är cookies som används under en session och tas bort från din enhet efter att du har avslutat ditt besök på vår webbplats.

Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar så att webbläsaren vägrar cookies eller tar bort dem i förtid. De flesta webbläsare är förinställda till att acceptera cookies.

Att fullgöra anställningsavtal

När vi samlar in och behandlar uppgifter om våra anställda kommer vi att använda dessa uppgifter för att fullgöra respektive anställningsavtal, för att leda företagen i Silent Gliss Group och för administrativa syften. Detta omfattar att använda uppgifter för att följa anställningsavtalet och eventuella lagkrav, för att hålla ett register över anställdas prestationer, frånvaro och disciplinära processer, för att kunna upprätthålla våra legitima intressen och för att skydda vår rättsliga ställning.

Telefonkommunikation

När du ringer till Silent Gliss kan ditt samtal spelas in i utbildnings- och kvalitetssyften. Vi kommer enbart att göra detta för att säkerställa att personalen i vårt kundcenter arbetar så bra som möjligt så att vi kan tillhandahålla dig med den högsta nivån av kundservice. Vi spelar inte in samtal i något annat syfte.5.    Utlämnande av din information/Kategorier av mottagare

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Silent Gliss Group-företag för att säkerställa en konsekvent hög servicestandard i hela vår koncern och för att tillhandahålla tjänster och produkter till dig.
 • Tredjepartsleverantörer som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel, att stödja vår webbplatsprestanda och att förstärka webbplatsens säkerhet);
 • Våra tjänsteleverantörer omfattar våra koncernföretag och företag utanför koncernen;
 • Behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, domstolar eller andra tredje parter när vi tror att utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt (i) för att följa tillämpliga lagar eller regler, (ii) för att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen.
 • En potentiell köpare (och dennas agenter och rådgivare) i samband med eventuella föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vårt företag, förutsatt att vi informerar köparen att denna endast får använda dina personuppgifter av de skäl som anges i detta integritetsmeddelande.
 • Juridiska och andra professionella rådgivare så att de kan ge oss råd och till försäkringsbolag och försäkringsmäklare om det uppstår ett anspråk eller för att administrera våra försäkringspolicyer.
 • Alla andra personer som du har samtyckt att vi lämnar ut dem till.


Våra servrar är baserade i (land eller område – ska definieras för varje företag) och vi lagrar och behandlar i allmänhet dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz (“CH”). Om vi vid något tillfälle måste göra en ad-hoc eller pågående överföring av dina personuppgifter utanför EES och Schweiz kommer vi att ta steg för att säkerställa att dessa uppgifter får samma nivå av skydd som de skulle ha fått om de förblev inom EES och Schweiz. Dessa steg kan innebära att vi ingår avtal om överföring av uppgifter med hjälp av EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller att vi använder ett certifieringssystem såsom EU – US Privacy Shield. Servrarna för vår webbplats befinner sig i Schweiz.
Om du vill ha mer information om de mekanismer enligt vilka dina uppgifter överförs utanför EES och Schweiz kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 9.6.    Säkerheten för dina uppgifter


Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olämplig användning och olämpligt utlämnande, oauktoriserade ändringar, olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen webbaserad plattform kan vara 100 % säker och vi kan inte hållas ansvariga för oauktoriserad eller oavsiktlig åtkomst som ligger utanför vår kontroll.
Om vi får reda på en överträdelse i fråga om dina personuppgifter kommer vi att ta steg för att omedelbart utvärdera och avhjälpa överträdelsen.  När detta är lämpligt, och i enlighet med våra rättsliga skyldigheter, kan vi också att ta steg för att informera dig om överträdelsen om vi tror att överträdelsen har lett till en hög risk för dina rättigheter och friheter.7.    Sparandet av dina uppgifter

Som en allmän regel behåller vi bara personuppgifter så länge som detta krävs för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna har samlats in.  Under vissa omständigheter kan vi dock spara personuppgifter under längre perioder, till exempel när vi måste göra detta i enlighet med rätts-, skatte- och bokföringskrav.
Under specifika omständigheter kan vi också spara dina personuppgifter under längre perioder så att vi har ett korrekt register över dina kontakter med oss om det skulle uppstå några klagomål eller tvister.
Om vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera uppgifterna eller, om detta inte är möjligt (om t.ex. dina personuppgifter har lagrats i backuparkiv), på ett säkert vis lagra dina personuppgifter och isolera dem från all ytterligare behandling tills det går att radera dem.8.    Dina rättigheter

I enlighet med, och så långt som detta föreskrivs i, tillämplig lag (som t.ex. är fallet där GDPR är tillämplig) har du följande rättigheter gällande dina personuppgifter:
Om du vill ha åtkomst till, rätta, uppdatera eller begära borttagning av dina personuppgifter kan du när som helst göra detta genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 9.
Du kan dessutom protestera mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller be om att dina personuppgifter ska bli flyttbara. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 9.
Du har när som helst rätt att välja att inte ta emot den marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig.  Du kan utöva denna rätt genom att klicka på länken för avanmälan i de e-postmeddelanden med marknadsföring som vi skickar till dig.  För att välja bort andra typer av marknadsföring (som marknadsföring via post eller telefon) ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 9.
Om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke kan du också när som helst återta detta samtycke. Att du återtar ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av någon behandling vi utförde innan du återtog ditt samtycke och inte heller påverka behandling av dina personuppgifter som bygger på lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.
Vi kommer att svara på och hantera alla eventuella förfrågningar du gör i samband med de rättigheter som anges ovan i enlighet med dataskyddslagstiftningen.  I tillägg till vad som anges ovan har du också rätt att lämna in ett klagomål till din behöriga dataskyddsmyndighet. Vi vill dock gärna åtgärda eventuella problem med vår behandling av dina personuppgifter eller med ditt utövande av dina rättigheter, så vi vill gärna att du som första steg försöker lösa problemet direkt med oss.
Du kan kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som tillhandahålls nedan med frågor som rör alla dessa rättigheter. Tänk på att vi kan begära identitetsbevis och att vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift när detta tillåts enligt lagen, t.ex. om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.
I tillägg till vad som anges ovan har du rätt att göra dina rättigheter gällande i domstol eller att lämna in ett klagomål till din behöriga dataskyddsmyndighet. Den behöriga dataskyddsmyndigheten är Datainspektionen ( datainspektionen@datainspektionen.se ).9. Kontakta oss

Om du har några frågor om detta meddelande eller några frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter gällande personuppgifter kan du kontakta oss:

Kundtjänst: +46 40 55 52 50
datacontrol@silentgliss.se

Silent Gliss Holding AG
Huvudkontor: Worbstrasse 210, 3073 Gümligen Schweiz
Registrerad i Schweiz Organisationsnummer CHE102599867 Momsregistreringsnummer: 328-33010.    Ändringar av personuppgifter

Vi har åtagit oss att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Om dina personuppgifter förändras får du därför gärna informera oss om detta så snart som möjligt.11.    Status för detta integritetsmeddelande

Version träder i kraft från 1.11.2018.

Vi kan när som helst ändra detta integritetsmeddelande utan föregående underrättelse. Den aktuella versionen publicerad på vår webbplats ska vara tillämplig. Om integritetsmeddelandet är en del av ett avtal med dig kommer vi att meddela dig via e-post eller via andra lämpliga metoder om vi gör några ändringar.

***